Granular Ice Bin

BIN IB-300
Product By : GEA
Capacity : 136 KG
Rp.9.250.000,00
18% OFF

Rp. 7.585.000,00

Granular Ice Bin

BIN IB-400
Product By : GEA
Capacity : BIN 180 KG
Rp.10.000.000,00
18% OFF

Rp. 8.200.000,00

Granular Ice Dispenser

BS128
Product By : GEA
Capacity : 5 KG/HR BIN 4,5 KG
Rp.66.500.000,00
18% OFF

Rp. 54.530.000,00

Granular Ice

GR-140
Product By : GEA
Capacity : 106 KG/24 HR
Rp.49.500.000,00
18% OFF

Rp. 40.590.000,00

Granular Ice GR-220 DAN BIN IB-300

GR-220
Product By : GEA
Capacity : 173 KG/24 HR
Rp.63.250.000,00
18% OFF

Rp. 51.865.000,00

Granular Ice GR-400 DAN BIN IB-400

GR-400
Product By : GEA
Capacity : 308 KG /24HR
Rp.75.500.000,00
18% OFF

Rp. 61.910.000,00

Granular Ice GR-560 DAN BIN IB-400

GR-560
Product By : GEA
Capacity : 446 KG/24H
Rp.97.000.000,00
18% OFF

Rp. 79.540.000,00